Kiracının hakları, kira sözleşmesinin karşılıklı irade beyanları ile kurulması durumunda sözleşmenin taraflarından birisi olan kiracının sahip olacağı haklardır. Bu kapsamda talep edilebilecek temel kiracı hakları şu şekilde sıralanabilmektedir:   Kiracının kira sözleşmesine konu malın kullanılmasının veya yararlanılmasının kendisine bırakılmasını talep etme hakkı Kira sözleşmesinin kiracı aleyhine düzenlenmesi yasağı Kiralanın kullanım elverişliliğinin ortadan kalması veya azalması...


Ev Sahibi Hakları 2023

Ev sahibinin hakları, kira sözleşmesinden doğan temel haklardır. Ev sahibi hakları noktasında düzenleme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yapılmıştır. Kanun kapsamında ev sahibinin temel hakları şu şekilde sıralanabilmektedir:   Ev sahibinin kanunda öngörülen sınırlara uyması kaydıyla, her yeni kira sözleşmesinde kira bedelinde artırım yapma hakkı bulunmaktadır. Yasal sınırlar çerçevesinde yapılan kira bedelini artırımının kiracı tarafından kabul edilmemesi halinde ev sahibinin kira...


Mirasçılıktan Çıkarma

Mirasçılıktan çıkarma, kanunda belirlenen koşulların gerçekleşmesi durumunda saklı paylı mirasçının saklı payından yoksun bırakılmasıdır. Türk Medeni Kanunu’nun 510 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Mirasçılıktan çıkarma cezai ıskat veya koruyucu ıskat olarak gerçekleştirilebilmektedir. Cezai ıskat olarak kabul edilen mirasçılıktan çıkarma türünde kanun koyucu aile ve yakınlarına karşı aile bağlarını zedeleyen mirasçının mirastan mahrum kalmasına olanak tanımıştır. Koruyucu ıskat ise altsoyun ...


Miras Taksim Sözleşmesi Nedir?

Miras taksim sözleşmesi, mirasın ne şekilde paylaşılacağına dair hazırlanan bir sözleşme çeşididir. Miras taksim sözleşmesi ile miras paylarının mirasçılar tarafından belirlenmesi amaçlanmaktadır. Miras paylaşma sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve tüm mirasçılar tarafından imzalanması gerekmektedir. Miras taksim sözleşmesi, borçlandırma niteliği bulunan bir sözleşme olması dolayısıyla sözleşmede bulunan edimlerin ifa edilmesi gerekmektedir. Miras taksim sözleşmesinin hazırlanmasından so...


Kira Uyarlama Davası

  Kira bedelinin uyarlanması için TBK kapsamında özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte kira uyarlama davası açılabilmesi için Yargıtay’ın benimsemiş olduğu bazı esaslar bulunmaktadır. Bu kapsamda taraflarca kararlaştırılan kira bedelinin günün koşullarına uygun olarak uyarlanmasının talep edilebilmesi için dikkate alınan unsurlar şu şekilde sıralanabilmektedir: · Tarafların kararlaştırılan kiranın uyarlanmasını talep edebilmeleri için aralarında bir kira sözleşmesinin bulunm...


Boşanmada Düğünde Takılan Altınlar Kime Verilir?

Boşanma sırasında altınların kime verileceği, boşanma sürecine giren çiftler tarafından en sık araştırılan konu başlıklarından birisidir. Düğünde takılan altınlar konusunda Türk Medeni Kanunu’nda kesin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle altınların kimde kalacağı noktasında karar verilirken Yargıtay içtihatlarının dikkate alınması gerekmektedir. Yargıtay’ın bu konudaki uygulamalarına bakıldığında, altınların kimde kalacağına karar verilirken kullanılan temel parametreler şu şekilde sıra...


Boşanma Davası Hakkında Sık Sorulan Sorular

Boşanma davasına ilişkin sık sorulan sorular, dava sürecine girerken aklınızda soru kalmaması için üzerinde durulması gereken önemli noktalardır. Boşanma davası süreci gerek taraflar gerekse tarafların müşterek çocukları için maddi – manevi oldukça yıpratıcı bir süreçtir. Bu sürece ilişkin kapsamlı bilgi sahibi olmanız ise sürece daha iyi hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. Yazımızın devamında boşanma davası sürecine ilişkin sorularınıza cevap bulabilirsiniz. 1. Boşanma Davasına Tarafların Kat...


Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için boşanma talepli dilekçenizi hazırlamanız ve tevzi bürosuna başvurmanız gerekmektedir. Boşanma davası talebinizin işleme alınması için tevzi bürosunda tarafınızdan başvuru harcı ve yargılama giderleri ücreti talep edilmektedir. Bu ücretlerin de tarafınızca ödenmesi gerekecektir. Boşanma davası açma sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler, çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası için farklılık göstermektedir. Bu nedenle her iki seçeneğin ayrı ayrı değerlendiril...


Mirastan Feragat Nedir?

Mirastan feragat, bir mirasçının mirasbırakanın ölümü halinde doğacak olan haklarından vazgeçtiğini beyan ettiği miras sözleşmesi türüdür. Mirastan feragat sözleşmesi yapan mirasçı, beklenen hakkından feragat etmekte ve mirasçılık sıfatını doğmadan kaybetmektedir. Mirastan feragat saklı pay sahibi mirasçılar tarafından ivazlı veya ivazsız olarak yapılabilmektedir. Saklı pay sahibi olmayanların mirastan feragat etmelerine herhangi bir engel bulunmasa da, söz konusu mirasçıların mirasbırakan ta...


Ceza Avukatı Ankara

Ceza avukatı, halk arasında asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinde görülen dosyalara bakan, soruşturma ve kovuşturma ile kanun yolu süreçlerini takip eden ve yürüten avukatlar için kullanılan bir tabirdir. Ülkemizde avukatlık mesleğinde yasal olarak branşlaşma bulunmaması sebebiyle ceza avukatı tabiri mevzuata aykırı olsa da, esasında halk arasında ceza avukatı ile kastedilen ceza hukukundaki güncel değişiklikleri ve kararları takip eden, ceza alanında tecrübe kazanan ve ağırlıklı olarak ceza h...


Veraset İlamı Nedir?

  Veraset ilamı, kişilerin mirasçılık sıfatlarını ve mirasta sahip oldukları pay oranlarını gösteren belgedir. Veraset ilamı mirasçılık belgesi olarak da bilinmektedir. Belgede yalnızca talep eden kişinin değil, tüm mirasçıların miras hakkı ve payları bulunmaktadır. Veraset ilamı, mirasçılık sıfatının belgelendirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle mirasçılığın ispatı ve terekedeki mallar üzerinde tasarrufta bulunmak için belgeye sahip olmanız gerekmektedir. Veraset İlamı Talep Etme Koş...


Ankara İşçi Hakları Avukatı

Ankara işçi hakları avukatı İş Hukuku’ndan kaynaklanan ihtilafların çözümü için hukuki bilgisini sunan kişidir. Ankara işçi hakları avukatı olarak büromuz avukatları işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, fazla mesai ücretleri gibi alacaklarının tam ve doğru şekilde elde edilebilmesi için hukuki destek sunmaktadırlar. İşverenin sürekli bir şekilde işçiye ihtiyacı olduğundan iş sözleşmesin en karakteristik özelliği sürekli olmasıdır. İş sözleşmesi sü...